کارگاه آموزشی مدیریت پروژه PMigloo

شرکت Enjoy Life

زمان : آبان 98

مدرس: آقای مهندس واحدی

تعداد نفرات : 32