شرکت عالیفرد (سن ایچ)

شرکت عالیفرد (سن ایچ)

زمان برگزاری : 30 و 31 خرداد 1397 تعداد شرکت کنندگان: 56 نفر مکان کارگاه : هتل بزرگ تهران

شرکت داده ورزی فرادیس البرز

شرکت داده ورزی فرادیس البرز

زمان برگزاری : 25و 26 مرداد 1396
تعداد شرکت کنندگان: 48 نفر
مکان کارگاه : هتل ورزش

شرکت کوبل دارو

شرکت کوبل دارو

زمان برگزاری : 8 و 9 آبان 1396
تعداد شرکت کنندگان: 88 نفر
مکان کارگاه : هتل پارسیان اوین 

شرکت فرادیس البرز

شرکت داده ورزی فرادیس البرز

زمان برگزاری : 27 و 28 مرداد 1395
تعداد شرکت کنندگان: 56 نفر
مکان کارگاه : پژوهشگاه صنعت نفت

شرکت زیمنس

شرکت زیمنس

زمان برگزاری : 17 و 18 اردیبهشت 1395
تعداد شرکت کنندگان: 56 نفر
مکان کارگاه : هتل بزرگ تهران