کارگاه آموزشی مدیریت پروژه PMigloo

پتروشیمی بندر امام

زمان : دی 1397

مدرسین: آقای مهندس واحدی

تعداد نفرات : 32