کارگاه آموزشی مدیریت پروژه PMigloo

شرکت داده ورزی سداد

زمان : آذر 97

مدرسین: آقایان واحدی و کتب زاده

تعداد نفرات : 104