کارگاه آموزشی مدیریت پروژه PMigloo

سازمان آب و برق خوزستان

زمان : شهریور 98

مدرسین: آقایان واحدی و کتب زاده

تعداد نفرات : 56