شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

زمان برگزاری : 18 بهمن 94

تعداد شرکت کنندگان: 64 نفر

مکان کارگاه : مجتمع آموزشی بانک مسکن